DOWNLOAD PDF


Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Aanbieding: De op verzoek van CBRE door Opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding zoals omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden;

CBRE: CBRE BV alsmede alle rechtspersonen en vennootschappen die met haar in een groep in de zin van artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek verbonden zijn;

Opdracht: De overeenkomst(-en) van opdracht zoals beschreven in artikel 4 van deze Voorwaarden;

Opdrachtbevestiging: De ontvangst van het door Opdrachtnemer ondertekende document waarin de Opdracht is vastgelegd door CBRE;

Opdrachtnemer: De contractuele wederpartij van CBRE bij de Opdracht;

Partijen: CBRE en Opdrachtnemer;

Vergoeding: De door de CBRE verschuldigde vergoeding aan Opdrachtnemer voor de door Opdrachtnemer verrichte diensten;

Voorwaarden: De bepalingen vastgelegd in deze algemene inkoopvoorwaarden. 

Artikel  2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten, maken deel uit van alle overeenkomsten tussen CBRE als opdrachtgever en Opdrachtnemers en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts-) handelingen van CBRE en de Opdrachtnemer.

2.2 De toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden of bedingen van de Opdrachtnemer wordt door CBRE uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Indien en voor zover er sprake mocht zijn van een discrepantie tussen de Nederlandse tekst van de Voorwaarden en enige vertaling daarvan, dan prevaleert de Nederlandse tekst te allen tijde.

Artikel 3 Aanbieding

3.1 Onder Aanbieding wordt verstaan een al dan niet op verzoek van CBRE door Opdrachtnemer schriftelijk gedaan aanbod met betrekking tot de Opdracht. In de Aanbieding dient in ieder geval het volgende omschreven te zijn:

  • een omschrijving van de door Opdrachtnemer aangeboden goederen en/of diensten;
  • de vergoeding voor de aangeboden goederen/diensten;
  • de naam en vestigingsplaats/woonplaats van Opdrachtnemer.

3.2 Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen is CBRE in verband met de door Opdrachtnemer gedane Aanbieding geen kosten aan Opdrachtnemer verschuldigd.

3.3 Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen is de Aanbieding onherroepelijk gedurende een termijn van 2 weken nadat de Aanbieding CBRE heeft bereikt.

 Artikel 4 Opdracht

4.1 Onder Opdracht wordt verstaan de overeenkomst waarbij Opdrachtnemer zich jegens CBRE verbindt om tegen betaling van de Vergoeding, zaken te leveren en/of diensten te verlenen.

4.2 De Opdracht komt tot stand op het moment dat CBRE de Opdrachtbevestiging verzend.

4.3 Indien de Opdrachtbevestiging na de termijn als omschreven in artikel 3.3 van de Voorwaarden door CBRE wordt verzonden of de Opdrachtbevestiging afwijkt van de Aanbieding, komt de Opdracht overeenkomstig de Opdrachtbevestiging tot stand, tenzij de Opdrachtnemer binnen 5 werkdagen na dagtekening van de Opdrachtbevestiging schriftelijk en met redenen omkleed bezwaar maakt tegen de Opdrachtbevestiging. 

 Artikel 5 Volmacht

5.1 De Opdracht houdt niet mede de last of volmacht in om enige rechtshandeling voor rekening van CBRE te verrichten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen in de Opdrachtbevestiging.

5.2 Aan de Opdracht kunnen volmachten of lastgevingen worden verbonden. Indien dat later geschiedt dan na aanvaarding van de Opdracht door CBRE, gelden deze slechts na schriftelijke bevestiging daarvan door CBRE, tenzij anders schriftelijk overeengekomen in de Opdrachtbevestiging.

Artikel 6 Uitvoering van de Opdracht

6.1 Opdrachtnemer voert Opdrachten uit zoals van een deskundige professionele opdrachtnemer kan worden verwacht en ook overigens met inachtneming van de redelijke verwachtingen en belangen van CBRE.

6.2 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van CBRE, zal Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Opdracht geen gebruik maken van de diensten van andere (rechts)personen of hulppersonen. Bij het inschakelen van derden zal Opdrachtnemer de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer blijft, ongeacht het inschakelen van derden, volledig aansprakelijk voor de uitvoering van de Opdracht.

6.3 Opdrachtnemer is verplicht om alle voor Opdrachtnemer uit de Opdracht voortvloeiende verplichtingen, waaronder deze Voorwaarden, van toepassing te verklaren op alle overeenkomsten die Opdrachtnemer in het kader van de Opdracht met derden aangaat.  

6.4 Indien Opdrachtnemer fouten in de (uitvoering van de) Opdracht, een overschrijding van enige termijn of enige andere tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht constateert of verwacht, zal zij CBRE daarvan onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen.

6.5 Opdrachtnemer dient voor eigen rekening en risico de voor de uitvoering van de Opdracht benodigde vergunningen en/of ontheffingen aan te vragen.

6.6 Opdrachtnemer draagt zorg voor al het voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijke materiaal, waaronder gereedschappen en hulpmiddelen. Dit materiaal dient te voldoen aan de wettelijke (veiligheids)voorschriften die ten tijde van de uitvoering van de Opdracht gelden.

6.7 Alle zaken en bescheiden die CBRE aan Opdrachtnemer ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van de Opdracht ter beschikking stelt, blijven eigendom van CBRE en mogen uitsluitend door Opdrachtnemer ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht gebruikt worden. 

6.8 Alle kosten in verband met het vervoer van zaken ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht, zoals emballage, lossen en laden, zijn voor rekening van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is verplicht zich voldoende te verzekeren tegen risico’s die zich kunnen voortdoen gedurende het transport.

6.9 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan of verlies van zaken veroorzaakt bij het laden, tijdens het transport  en/of bij het lossen alsmede voor schade ontstaan door ondeugdelijke verpakking.

6.10 De levering van zaken vindt plaats volgens de leveringsconditie “delivered duty paid”. Bij de te leveren zaken dient een paklijst aanwezig te zijn. Op de paklijst dient het ordernummer van CBRE vermeld te zijn alsmede het artikelnummer, de aantal(len) en de omschrijving(en). Bij leveringen dient door de Opdrachtnemer per order een aparte paklijst te worden gehanteerd.

6.11 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de afvoer van verpakkings- en restmaterialen.

6.12 Opdrachtnemer is verplicht een door CBRE ter beschikking gestelde werkplek schoon en opgeruimd te houden. Indien Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Opdracht een onroerende zaak dient te betreden, is zij verplicht deze onroerende zaak schoon en opgeruimd achter te laten. De Opdrachtnemer zal bovendien passende maatregelen nemen om beschadigingen aan werkplekken en onroerende zaken die zij ter zake van de uitvoering van Opdracht dient te betreden te voorkomen.

6.13 Opdrachtnemer is gehouden voor de Opdracht passende maatregelen te treffen ter voorkoming van schade aan personen, zaken en het milieu. 

 Artikel 7 Integriteit

7.1 Opdrachtnemer is ten alle tijden verplicht om in overeenstemming te handelen met de integriteit die van haar wordt verwacht.

7.2 Opdrachtnemer is verder verplicht om conform de geldende (inter)nationale wet- en regelgeving te handelen op het gebied van integriteit.

7.3 Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van CBRE een Verklaring Omtrent het Gedrag van de gemeente en de persoonsgegevens van de bij de Opdracht betrokken personen aan CBRE verstrekken.

7.4 CBRE is ten allen tijde bevoegd de Opdracht door schriftelijke opzegging met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn, indien Opdrachtnemer in strijd handelt met de artikelen 7.1 tot en met 7.3  danwel op enige andere wijze in strijd handelt met de integriteit die van haar mag worden verwacht. CBRE is verder gerechtigd om de Opdracht onmiddellijk en zonder kosten verschuldigd te zijn te beëindigen indien Opdrachtnemer anderszins betrokken raakt of betrokken dreigt te raken bij enige vorm van onderzoek door of namens publieke autoriteiten naar haar integriteit of haar werknemers.

 Artikel 8 Duur en beëindiging van de Opdracht

8.1 Een Opdracht loopt voor bepaalde of voor onbepaalde tijd.

8.2 Een Opdracht voor onbepaalde tijd eindigt door opzegging. Ieder der Partijen is bevoegd tot opzegging. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken, dient opzegging van een Opdracht voor onbepaalde tijd schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

8.3 Een Opdracht voor bepaalde tijd eindigt door het verstrijken van de periode waarvoor de Opdracht is aangegaan dan wel door volbrenging van de Opdracht.

8.4 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, is ieder der Partijen bevoegd de Opdracht door schriftelijke opzegging met onmiddellijke ingang te beëindigen wegens gewichtige redenen, waaronder onder meer worden verstaan een tekortkoming door de andere partij in de nakoming van de voor haar uit de Opdracht voortvloeiende verplichtingen, een ernstige verstoring van de relatie tussen Partijen, alsmede surseance van betaling of faillissement van de andere partij.

8.5 Bij beëindiging van de Opdracht – door opzegging, volbrenging of door het verstrijken van de tijdsduur waarvoor de Opdracht is aangegaan – is Opdrachtnemer gehouden aan CBRE de verschuldigde Vergoeding, overeenkomstig hetgeen terzake in de Opdrachtbevestiging en in artikel 11 van deze Voorwaarden is bepaald, te voldoen, alsmede om aan CBRE de door CBRE bij de uitvoering van of in verband met de Opdracht gemaakte kosten te vergoeden.

8.6 Opdrachtnemer zal alle in haar bezit zijnde stukken, goederen en zaken die eigendom van CBRE zijn, na het eindigen van de Opdracht onverwijld aan CBRE ter hand stellen. CBRE zal alle in haar bezit zijnde stukken, goederen en zaken die eigendom van Opdrachtnemer zijn, na het eindigen van de Opdracht onverwijld aan Opdrachtnemer ter hand stellen.

Artikel 9 Goedkeuring uitgevoerde Opdracht

9.1 Een door Opdrachtnemer uitgevoerde Opdracht wordt geacht door CBRE te zijn aanvaard, indien CBRE Opdrachtnemer schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van haar goedkeuring.

9.2 Een goedkeuring als omschreven in artikel 9.1 ontheft de Opdrachtnemer niet van enige aansprakelijkheid voor enig gebrek in de verleende diensten of verstrekte goederen waarmee CBRE op het moment  van de aanvaarding redelijkerwijs bekend kon zijn.

 Artikel 10 Keuringen

10.1 CBRE is gerechtigd om (deels) verrichte diensten of (deels) verstrekte goederen door een onafhankelijke partij te laten testen aan de hand van de tussen Partijen en eventuele wettelijke specificaties. Indien uit een dergelijke test volgt dat door Opdrachtnemer (deels) verrichte diensten of (deels) verstrekte goederen niet voldoen aan de tussen Partijen en eventuele wettelijke specificaties, zijn de kosten voortvloeiende uit het verrichten van de test voor rekening van Opdrachtnemer.

10.2 Opdrachtnemer is verplicht om haar medewerking te verlenen aan de in artikel 10.1 omschreven testen. Op verzoek van CBRE zal Opdrachtnemer kosteloos test- en meetapparatuur ter beschikking stellen en personele ondersteuning verlenen.

Artikel 11 Boete

11 Indien Opdrachtnemer niet tijdig de Opdracht uitvoert, is Opdrachtnemer een boete van 1 % van de Vergoeding verschuldigd voor elke dag of dagdeel dat Opdrachtnemer in gebreke blijft met de nakoming van de Opdracht. Deze boete laat het recht van CBRE op schadevergoeding onverlet.

 Artikel 12 Vergoeding en kosten

12.1 De hoogte van de Vergoeding danwel de uitgangspunten voor de berekening van de Vergoeding indien de Vergoeding afhankelijk is van de uitvoering van de Opdracht, is vastgelegd in de Opdrachtbevestiging.

12.2 Wijzigingen in lonen, belastingen en andere kostprijsbepalende factoren kunnen niet leiden tot een aanpassing van de Vergoeding naar boven. Opdrachtnemer is verplicht de Vergoeding aan te passen overeenkomstig wijzigingen in lonen, belastingen en andere kostprijsbepalende factoren die een kostprijsverlagend effect hebben.

12.3 Indien de aard van de tot stand gekomen overeenkomst afwijkt van de Opdracht zonder dat tevoren omtrent de hoogte van de Vergoeding nadere afspraken zijn gemaakt, is CBRE de op de gebruikelijke wijze berekende Vergoeding verschuldigd, of, bij gebreke daarvan, het bedrag aan Vergoeding welke door CBRE is bepaald op basis van algemeen aanvaardbare maatstaven.

12.4 De Vergoeding en de bijkomende kosten worden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen in de Opdrachtbevestiging, vermeerderd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Artikel 13 Betaling

13.1 Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen in de Opdrachtbevestiging, dienen alle bedragen op facturen in Euro’s te worden vermeld.

13.2 Facturen dienen in tweevoud te worden gezonden aan het in de Opdrachtbevestiging opgegeven factuuradres. Op alle facturen dient het opdrachtnummer te worden vermeld.

13.3 Op verzoek van CBRE dient Opdrachtnemer een specificatie aan CBRE te verstrekken waaruit volgt welke personen, waar, op welke dagen en gedurende hoeveel uur per dag voor de uitvoering van de Opdracht zijn ingezet.

13.4 Alle aan CBRE in rekening gebrachte bedragen worden voldaan binnen 30 werkdagen na ontvangst van de factuur door CBRE, met dien verstande dat deze termijn niet eerder aanvangt dan nadat Opdrachtnemer de Opdracht heeft uitgevoerd.

13.5 Bij gebreke van tijdige nakoming van de Opdracht is Opdrachtnemer in verzuim zonder dat een nadere aanmaning of ingebrekestelling door CBRE is vereist. In dat geval is CBRE gerechtigd haar verplichtingen voortvloeiende uit de opdracht op te schorten onverminderd haar uit de wet voortvloeiende rechten.

13.6 Indien CBRE een vordering op Opdrachtnemer heeft, kan het bedrag hiervan van het op het bedrag dat CBRE aan Opdrachtnemer is verschuldigd worden ingehouden.

Artikel 14 Belastingen en sociale premies

14.1 De Opdrachtnemer is en blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de belasting- en sociale verzekeringswetgeving hoe ook genaamd.

14.2 Opdrachtnemer is verplicht op verzoek van CBRE verklaringen aan CBRE te verstrekken welke bewijzen dat Opdrachtnemer tijdig en volledig omzetbelasting, loonbelasting, premies volksverzekering en/of premies werknemersverzekering heeft afgedragen in verband met de uitvoering van de Opdracht. Deze verklaringen dienen door de Belastingdienst/het UWV te zijn opgesteld en als origineel te zijn gewaarmerkt.

14.3 Indien Opdrachtnemer niet binnen 1 maand een verklaring zoals omschreven in artikel 14.2 aan CBRE verstrekt, is CBRE gerechtigd alle betalingen aan Opdrachtnemer op te schorten totdat Opdrachtnemer de verklaring verstrekt heeft.

Artikel 15 Overdracht van rechten en verplichtingen

15.1 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van CBRE, is het Opdrachtnemer niet toegestaan uit de Opdracht voortvloeiende rechten en verplichtingen (gedeeltelijk) over te dragen aan derden. CBRE is gerechtigd aan haar toestemming voorwaarden te verbinden.

15.2 Indien Opdrachtnemer uit de Opdracht voortvloeiende verplichtingen (gedeeltelijk) overdraagt aan een derde, blijft zij jegens CBRE aansprakelijk voor de nakoming van de Opdracht.

Artikel 16 Aansprakelijkheid en vrijwaring

16.1 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die CBRE en Opdrachtgever lijden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de Opdracht of een onrechtmatige daad van Opdrachtnemer jegens CBRE en/of Opdrachtgever.

16.2 Opdrachtnemer is verplicht een verzekering af te sluiten die voldoende dekking geeft voor de gevolgen die enige aansprakelijkheid van Opdrachtnemer als bedoeld in artikel 16.1 kan hebben. Opdrachtnemer is verplicht op eerste verzoek van CBRE een kopie van deze verzekering aan CBRE te verstrekken.

16.3 Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van CBRE zal Opdrachtnemer CBRE vrijwaren voor alle aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook, in verband met of voortvloeiende uit de Opdracht.

Artikel 17 Vervaltermijnen

17 Alle vorderingen en bevoegdheden van Opdrachtnemer jegens CBRE vervallen na het verstrijken van één jaar nadat Opdrachtnemer redelijkerwijze bekend had kunnen zijn met het feit op grond waarvan Opdrachtnemer deze vorderingen en bevoegdheden jegens CBRE kan aanwenden.

 Artikel 18 Vertrouwelijkheid

18.1 Opdrachtnemer zal de door CBRE verstrekte informatie, zoals de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van CBRE, op geen enkele wijze bekend maken of aan derden verstekken, tenzij enige (inter)nationale wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel tot bekendmaking verplicht.

18.2 CBRE is gerechtigd om aan relaties de naam van Opdrachtgever en de hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden te vermelden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen in de Opdrachtbevestiging.

18.3 CBRE en Opdrachtnemer zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel aan door hen in te schakelen derden opleggen.

Artikel 19 Intellectuele eigendom

19.1 CBRE behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Opdracht, voor zover deze uit de wet voortvloeien.

19.2 Opdrachtnemer is gehouden CBRE per omgaande te informeren over de in het kader van de Opdracht ontstane intellectuele eigendomsrechten. Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van CBRE alle in het kader van de Opdracht ontstane intellectuele eigendomsrechten aan CBRE overdragen.

19.3 Het is Opdrachtnemer uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, modellen, technieken, instrumenten, (model)contracten en andere geestesproducten van CBRE, één en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij Opdrachtnemer van CBRE voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen. Het is Opdrachtnemer toegestaan stukken te vermenigvuldigen voor gebruik binnen de eigen organisatie voor zover passend binnen het doel van de Opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

19.4 CBRE en Opdrachtnemer zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel aan door hen in te schakelen derden opleggen.

 Artikel 20 Garantie

20.1 Opdrachtnemer garandeert dat de verstrekte goederen en verleende diensten voldoen aan de Opdracht en toepasselijke wettelijke voorschriften en vrij zijn van gebreken.

20.2 Opdrachtnemer garandeert dat de uitvoering van de Opdracht geen strijd oplevert met intellectuele eigendomsrechten van derden of op enigerlei wijze onrechtmatig zijn jegens derden.

20.3 Opdrachtnemer garandeert dat ten aanzien van de geleverde zaken en/of verrichte diensten geen materialen en werkwijzen worden toegepast die ingevolge (inter)nationale wetgeving als schadelijk worden aangemerkt.  

20.4 Opdrachtnemer garandeert dat de op grond van de Opdracht verstrekte zaken onbezwaard zijn en vrij van beslagen zijn.

20.5 Tenzij anders schriftelijk door Partijen overeengekomen in de Opdrachtbevestiging bedraagt de garantietermijn 2 jaar. Deze termijn vangt aan nadat de Opdracht is uitgevoerd.

Artikel 21 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

21.1 Opdrachtnemer bevestigt door ondertekening van de Opdrachtbevestiging dat zij op geen enkele wijze betrokken is of is geweest bij het witwassen en/of financieren van terrorisme zoals omschreven in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”).

21.2 Opdrachtnemer zal zich gedurende de duur van de Opdracht onthouden van activiteiten die in strijd zijn met de Wwft.

21.3 De Opdrachtnemer is gehouden om tijdig alle relevante gegevens ter beschikking te stellen door CBRE redelijkerwijs benodigd om te kunnen voldoen aan haar verplichtingen voortvloeiende uit de Wwft.

 Artikel 22 Wet Arbeid Vreemdelingen

22.1 Inzake de werknemers verplicht Opdrachtnemer zich tot het navolgende, voor zover de wet op de privacy dit toestaat.

22.1.1 Opdrachtnemer zal op verzoek van CBRE wekelijks urenstaten invullen, ondertekenen en aan CBRE verstrekken. Op de urenstaat zullen minimaal worden vermeld: namen, adressen en sofinummers van de werknemers, de door hen gewerkte uren, de omschrijving van de opdracht, het opdrachtnummer, het project en de soort werkzaamheden.

22.1.2 Opdrachtnemer zal, indien CBRE dit wenst, CBRE in staat stellen de juistheid van de opgegeven sofinummers en andere gegevens inzake de werknemers te verifiëren.

Opdrachtnemer garandeert:

22.2 dat alle door CBRE opgedragen werkzaamheden uitsluitend door zijn eigen werknemers zullen worden uitgevoerd;

22.2.1 dat die werknemers (voor zover van toepassing) over de diploma’s, vergunningen e.d. beschikken op grond waarvan zij de werkzaamheden mogen verrichten;

22.2.2 dat alle werknemers, voor zover het vreemdelingen zijn, (voor zover van toepassing) beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunning en over andere bescheiden waaruit blijkt dat zij in Nederland mogen verblijven en werkzaamheden mogen verrichten;

22.2.3 Opdrachtnemer zal CBRE vrijwaren voor alle eventuele boetes en/of andere sancties opgelegd aan CBRE door of namens de Arbeidsinspectie of enig ander daartoe bevoegd orgaan in verband met enige vermeende of geconstateerde overtreding van de Opdrachtnemer en/of CBRE B.V. van de Wet Arbeid Vreemdelingen of in verband met enige aan deze wet verwante wet- en/of regelgeving;

22.2.4 Opdrachtnemer zal CBRE eveneens vrijwaren voor alle kosten, daaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, die CBRE moet maken in verband met de aan CBRE opgelegde boetes en/of andere sancties, of in verband met door of namens de Arbeidsinspectie of enig ander daartoe bevoegd orgaan in het kader van de Wet Arbeid Vreemdelingen ingestelde onderzoeken waaraan CBRE wordt onderworpen wegens vermeende of geconstateerde overtredingen van Opdrachtnemer en/of CBRE B.V.;

22.2.5 Opdrachtnemer zal er voor zorg dragen dat CBRE zich er, onder meer door middel van legitimatie door de desbetreffende werknemers, van zal kunnen overtuigen, dat de door Opdrachtnemer voor de werkzaamheden ingezette personen diegenen zijn, die worden genoemd in de weekstaten, bij Opdrachtnemer in loondienst zijn en beschikken over de tewerkstellingsvergunning e.d. Voorts dient door de werknemers te worden voldaan aan de Wet op de Identificatieplicht (Stb.1993, 660). Daartoe zal Opdrachtnemer er voor zorgen dat de werknemers geldige identificatiebewijzen als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht en evt. andere bewijsstukken bij zich hebben.

Artikel 23 Mensenrechten

23.1Opdrachtnemer garandeert dat hij bekend is met “The United Nations Universal Declaration of Human Rights” en de hieruit op hem rustende verplichting om mensenrechten te respecteren en tevens een goed voorbeeld te stellen hoe kinderarbeid en mensenhandel evenals vrijheidsbeperking en discriminatie kan worden voorkomen. Opdrachtnemer zal zich conformeren aan de wettelijke verplichtingen t.a.v. arbeidsduur en loon.

23.2 Opdrachtnemer stemt er mee in dat wanneer hem signalen bereiken dat er mogelijk sprake is van een schending van mensenrechten, hij direct Opdrachtgever en/of CBRE hierover zal informeren.

Artikel 24 Toepasselijk recht en geschillen

24.1 Nederlands recht is van toepassing op de Opdracht.

24.2 Alle geschillen tussen Opdrachtnemer en CBRE, voortvloeiende uit of verband houdend met de Opdracht, daaronder begrepen geschillen omtrent Vergoeding, kosten en de nakoming van Opdrachtnemers betalingsverplichtingen jegens CBRE, zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.